Právní ujednání použití webu / Law terms & agreemets

GDPR

 

Prohlížením a použitím tohoto webu bere uživatel internetu na vědomí, že veškeré součásti atributů a příslušenství webu bonjour.cz jsou duševním, digitálním a fyzickým vlastnictvím společnosti BONJOUR reality s.r.o., IČ: 26219697, se sídlem: Biskupská 266/6, Brno 602 00, Czech Republic. Jakékoliv kopírování, pozměňování či rozmnožování  obsahů tohoto webu, za účelem dalšího komerčního použití, bude považováno za  porušení autorských práv vlastníka webu. Takovéto a podobní jednání bude stíháno dle platných zákonů a legislativy státu, kde takovéto porušení autorských práv bylo zaznamenáno. Komerční či prezentační kopírovaní, či šíření obsahu webu bonjour.cz, lze provádět pouze a jen po předchozím písemném souhlasu jeho vlastníka, kterým je společnost BONJOUR reality s.r.o.. Předem děkujeme za dodržení právních podmínek použití webu bonjour.cz

 

Osobní údaje podle GDPR

Informační doložka dle GDPR, Zpracování osobních údajů

Zprostředkovatel zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako Osobní údaje).

Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění smlouvy

Osobní údaje budou Zprostředkovatelem poskytnuty těmto třetím osobám:

- externí účetní (pozn.: Kategorie uvádět jen v případě, že příjemců bude větší množství. Pokud tedy RK spolupracuje např. jen s jedním účetním, je třeba uvést konkrétně o koho půjde.);

- spolupracujícím realitním makléřům Zprostředkovatele;

- externí advokátní kanceláři;

- osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1. Právo na přístupk Osobním údajům u Zprostředkovatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Zprostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci.

6. Právo vznést námitkuproti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Zprostředkovatele či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ......

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pozn.: ještě není uzákoněno, ale na 99% to tak bude) na adrese: www.uoou.cz.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Zprostředkovatel užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 

Způsob nakládání s osobními údaji, Jak nám můžete udělit souhlas

Zájemce (Klient), může udělit společnosti BONJOUR reality s.r.o., IČO: 26219697, sídlem Biskupská 266/6, Brno 60200, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C, oddíl 37727 (dále jen Správce) souhlas se zpracováním osobních údajů těmito způsoby:

1) Vyplněním kontaktního formuláře z internetové adresy (URL) https://www.bonjour.cz
2) Nahrávaným telefonátem (i zpětným telefonátem Správce na základě zmeškaného hovoru Klienta) na zákaznickou linku číslo 603515761.
3) Zprávou zaslanou prostřednictvím emailové zprávy na email info@bonjour.cz Klient uděluje Správci souhlas s využitím osobních údajů zaslaných emailem k vyřízení Klientova požadavku.
4) Zprávou zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách třetích osob (např. www.sreality.cz, www.idnes.cz, www.bazos.cz).
5) Uzavření zprostředkovatelské nebo jiné smlouvy, stvrzením příjetí informace k nemovitosti, případně jiným jednostranným projevem vůle.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu omezeném na účel, pro ktrý jsou zpracovávány. Osobními údaji se v tomto případě rozumí akademický titul, jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, místo, kde se Klient se zakázkou seznámil, označení zakázky, kterou Klient poptává (dále jen Osobní údaje).

Cookies
Smyslem Cookies je zajistit Klientům nejlepší možnou uživatelskou zkušenost návštěvníkům stránek http://www.bonjour.cz
Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odeslány a ukládány do vašeho počítače z internetové stránky, kterou jste navštívili. Soubor cookie ve vašem počítači umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji již v minulosti navštívili, a o které sekce jste měli zájem.
Cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízení. Veškerá data jsou anonymní a jsou určená zejména pro účely statistik používání stránek.
Soubory cookie můžete svobodně vymazat, či rovnou dopředu nastavit prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, snaží-li se vám server cookie zaslat. Může se pak ovšem stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné.

Proč Osobní údaje zpracováváme
Účelem zpracování Osobních údajů je plnění požadavků Klienta týkajících se nabízených nemovitostí, zejména sjednání a provedení prohlídky konkrétní nabízené nemovitosti, poskytnutí informací o konkrétní nabízené nemovitosti dle požadavku Klienta a zpracování zprostředkovávaných smluv. Správce dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Klientů a Správce.

Jak Osobní údaje zpracováváme
Společnost BONJOUR reality zpracovává Osobní údaje ručně i automatizovaně. Jak chráníme Vaše Osobní údaje Správce při plnění svých závazků a povinností vůči Klientům využívá odborné a specializované systémy a služby, které dodává třetí strana. Tyto subjekty mohou mít postavení zpracovatelů osobních údajů, v tom případě zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o realitní makléře, advokáty, Správce IT systémů a daňové poradce. Tyto subjekty mají zákonnou povinnost dodržovat přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení Osobních údajů. Správce při zpracování osobních údajů využívá technické prostředky, které umožňují nadstandardní úroveň zabezpečení.

Jak dlouho můžeme Osobní údaje uchovávat
Souhlas se zpracováním Osobních údajů se uděluje na dobu trvání účelu, pro který byl tento souhlas udělen, nejméně však na dobu deseti let od jeho udělení. V případě uzavření Správcem zprostředkovaného smluvního vztahu mezi Klientem a třetí osobou po celou dobu trvání takového vztahu. Souhlas platí do jeho odvolání Klientem. Klient může dále požádat Správce o informaci, zda a v jakém rozsahu Správce zpracovává údaje o jeho osobě nebo aby Správce tyto údaje opravil případně odstranil. Klient může souhlas kdykoli odvolat zasláním doporučeného dopisu do sídla Správce (Biskupská 266/6, Brno, PSČ 602 00) nebo prostřednictvím e-mailové adresy Správce info@bonjour.cz.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně